CSKA Pioz — EDM Molina B

CSKA Pioz — EDM Molina B

CSKA Pioz — EDM Jadraque

CSKA Pioz — CD Torija

CSKA Pioz — CD Torija

CSKA Pioz — CD Agustiniano

CSKA Pioz — CD Maristas Guadalajara

CSKA Pioz — CD Maristas Guadalajara

CSKA Pioz — CD Fontanar

CSKA Pioz — EM Azuqueca A